Verklaring verwerking persoonsgegevens

De Voedselbank helpt mensen in de gemeente Dronten met een laag inkomen door hen tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden wij daarom het respecteren van de persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. In deze verklaring informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken (bewaren en gebruiken).

Persoonsgegevens

Wij verzamelen en bewerken de volgende gegevens.

  • Bij klanten gaat het om contactgegevens (adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres), geboortedatum, gezinssamenstelling, inkomen en bepaalde uitgaven (voor de netto-berekening).
  • Van vrijwilligers verwerken wij contactgegevens en de gegevens uit hun cv.
  • Bij donateurs (vrienden) gaat het om contactgegevens, bankrekeningnummer en het bedrag van de donatie.
  • Van leveranciers verwerken wij contactgegevens en de soort en omvang van de geleverde producten.
  • Van anderen die betrokken zijn bij de hulp aan klanten verwerken wij contactgegevens.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de wettelijke eisen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk (of wettelijk voorgeschreven) is. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens worden bewaard totdat U niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hiervoor toestemming van u hebben gekregen. Deze toestemming kunt u altijd intrekken.

We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en misbruik ervan voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast controleren en updaten we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig.

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, verwijderen wij ze uit onze bestanden. Wanneer wij dit naar uw mening uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft verder op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Het recht van verzet is niet van toepassing, omdat uw gegevens niet worden gebruikt voor direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op met Voedselbank Dronten, Handelsweg Zuid 3, 8251 JS  DRONTEN, gebruik ons contactformulier of mail naar sc@voedselbankdronten.nl.

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen.

Toestemming gebruik cookies

Deze website gebruikt cookies. U kunt hier uw toestemming geven en die later aanpassen.